ASİSTAN ETİK EĞİTİMİ

TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI

10- 11 Ocak 2019

Açılış konuşması için tıklayınız.

Sunular için Konu Başlıklarına tıklayınız.

Program için TIKLAYINIZ

 

10 Ocak 2019 Perşembe

Hekim - Hasta İlişkisinin Belirleyenleri ve İyi Hekimlik

Etik, Biyoetik, Biyoteknoloji - Tıp Etiğinde Temel Kavramlar

Biyoetikte Sorun Kümeleri, Yaşamın Başı ve Sonu ile İlgili Etik Konular

TTB’nin Çalışmaları Bağlamında Hekimin Etik Sorumluluğu ve Hekim Hakları

Tıbbi Deontoloji ve Hekimlik Etiket Kuralları

Aydınlatılmış Onam

Klinik Etik Değerlendirme Süreci ve Hastane Etik Kurulları

Sağlık Hizmeti Sunumunda Örselenebilir/Savunmasız Gruplara Yaklaşım

Sağlık Sistemi İçinde LGBTİ+ Hastalara/Danışanlara Yaklaşım

Hekimlikte Toplumsal Cinsiyete Dayalı Yaklaşımlar

 

               

11 Ocak 2019 Cuma

Araştırma Etiği

Hayvan Araştırmalarında Etik Kurul Başvurusu

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalarda Etik ve Etik Kurullar

Klinik Araştırmalarda Etik ve Etik Kurullar

Akademik Etik Konular

Yayın Etiği İhlalleri ve değerlendirilme süreçleri

Çıkar çatışması

İnsan biyolojik materyalinin araştırma amaçlı kullanımı ve sağlık verilerinin mahremiyeti

Hekiminin Hukuki Sorumluluğu ve Malpraktis

Katılım Belgesi Dağıtımı ve Kapanış