ANA SAYFA

Anabilim Dalı Başkanımızın Mesajı

Tarihsel olarak bilimsel bilginin üretildiği en önemli kurumlardan biri olan üniversitelerin temel işlevi üretilen bu bilgiyi öğretme ve yaymadır. Bilimsel araştırma, meslek eğitimi ve kültür aktarımı, üniversite nitelemesini hak etmenin üç işlevidir ve bu işlevlerin eş zamanlı olarak yerine getirilebilmesi gerekir.


Tıp fakültesinden mezun olan her hekimin öncelikle, bilinen bilginin ötesinde, olaylara yeni ve alternatif yaklaşımlar sunabilen, derinlemesine tarihi ve felsefi tartışmalar yapabilen aydın kimliğine sahip olması beklenir. Bu anlamda yetişmiş aydın kimlikli hekim; içinde yaşadığı toplumun sorunlarını izlemek, tahlil etmek ve bilimsel bakış açısı ve sorumluluk bilinci ile kendi görüşlerini oluşturmak durumundadır.


Bugün bilimsel tıp eskisine göre daha çok eleştiriliyor ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz duygular toplumda hızla yaygınlaşıyor. Peki, bu durumda yapılması gereken nedir? İşe tıp fakültesi öğrencisinden başlamak iyi bir başlangıç olabilir çünkü her şeyi başlangıcı belirler. Anabilim dalımız tarafından verilen mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları ile amaçlanan, iyi hekimliğin olmazsa olmazları arasında tanımlanan, “hekimliğin profesyonel ve etik değerlerinin” kişiye kazandırılmasıdır. Meslek kimliği bilinci kazandırılmış, iletişimde ve insan ilişkilerinde başarılı, bilimsel ve teknik donanımı yanında meslek etiği açısından da donanmış, toplumunun sağlık sorunlarına duyarlı bir hekim yetiştirmek tıp fakültelerinin öncelikli hedefi olmak durumundadır. Hekim adayına uğraşı tanıtılırken, onda "kimlik kaygısı" ve "sorumluluk bilinci", "meslek bilinci" yaratılmalıdır. Hekim adayı mesleki kimliğinin nasıl biçimlendiğini görerek, kendi rolünü daha gerçekçi ve geniş açıdan algılayarak, tıbbı değerlendirebilmelidir.


Hastalık bir süreçtir ve bu süreçte "sorun çözme" yöntemlerinin nasıl kullanıldığı, metodolojik düşünme yeteneğinin varlığı önemlidir. Toplum, hekimlerden sadece belirli bir düzeyde tıp bilgisine ve becerisine sahip olmasını beklemez, bunun yanı sıra hekim kimliğine uygun olduğu kabul edilmiş bazı moral değerleri de sergilemesini bekler. Hekimlik sanatının öğretildiği tıp fakülteleri hekimlik kimliğinin kazanılmasında son derece etkili kurumlardır.


Modern sağlık hizmetleri, karmaşık ve çok boyutlu etik ikilemlerin doğmasına yol açmıştır. Hekimler bu ikilemleri yetkin biçimde çözümlemek için çoğunlukla hazırlıksızdır. Fakültemizde tıp etiği eğitimi özellikle hekim adaylarının ve hekimlerin etik anlayışlarını ve uygulamalarını güçlendirmek ve bu ikilemlere ahlaki çözümler sağlayacak araçlar sunmak üzere yapılandırılmıştır. Tıp etiği eğitiminde hedef, bireysel etik düşünmeyi ve ekip ortamında tartışmayı geliştiren birçok olguyu etkin biçimde ve tıp etiğinin metodolojisine uygun olarak çözme başarısını kazandırmak; etik sorunlar yasal ya da ahlaki ilkelerin ihlaline dönüşmeden çözüm bulma becerisini geliştirmek; doğal süreç içinde kazanılan ahlaki duyarlılığı, ahlaki bilinç biçimine dönüştürerek, eylemlerin bu bilinçle gerçekleştirilmesini; etik ilke ve değerlerin klinik uygulamalarda etkin biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Bölümümüz bu anlayışla temel tıp etiği eğitimi ve klinik etik eğitiminin yanı sıra, Sürekli Tıp Eğitimi için de zorunlu ve isteğe bağlı kurs, seminer ve konferanslar ile eğitim çalışmalarına devam etmektedir.


Eğitim çalışmaları yanı sıra, Üniversitemizin Etik Kurullarına (Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu, Akademik Etik Kurul, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu) verdiğimiz katkı ve rehberlik devam etmektedir.

Ayrıca Üniversitemiz “Biyoetik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi” aracılığıyla biyoetik alanına ulusal ve uluslararası katkılar sürdürülmektedir.

Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

 

DUYURULAR


 • 2023-2024 Akademik Yılı Güz Döneminde SBE 601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği Dersi https://lisansustu.hacettepe.edu.tr/ üzerinden çevrimiçi yürütülecektir ve ders videoları, okuma materyalleri ekle-sil haftasından sonra sürekli olarak erişime açılacaktır. Dersler yüklenmiş videolar üzerinden asenkron olarak takip edilebilecektir. Derse ait herhangi bir gün ve saat sınırlaması yoktur.

  İki ara sınav ve bir final olmak üzere üç sınav yüz yüze yapılacaktır. Sınav tarihleri ve yerleri sınavdan önce duyurulacaktır.

  Lütfen Ana Bilim Dalımız ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfalarından duyuruları takip ediniz. Ayrıca gerektiğinde dersleri takip ettiğiniz sistem üzerinden de duyuru yayınlanmaktadır, bu sistem üzerinden gelen duyurular gereksiz e-posta klasörüne düşebildiği için, lütfen epostalarınızı düzenli olarak kontrol ediniz.
 • Tıp Etiği ve Tarihi Doktora programı başvuruları ile ilgili bilgilendirme.

  Tıp Etiği ve Tarihi Doktora programımıza 2023-2024 Akademik Yılı Güz Döneminde 4 öğrenci alınacaktır.
  Başvurular 19 Haziran 2023 tarihinde başlayacaktır.
  Doktora öğrencisi alım mülakat sınavı 25 Temmuz 2023 tarihinde saat:10.00'da ana bilim dalı başkanlığımızda yüz yüze yapılacaktır.
  Başvuru koşullarını öğrenmek için lütfen HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasını takip ediniz.
  Başvuru sırasında HÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü'den istenilen başvuru evrakları dışında 2 adet referans mektubu ve niyet mektubu da ana bilim dalı başkanlığına sınavdan önce teslim edilmelidir.

 • Sevgili Öğrencilerimiz;

  SBE-601 dersinin birinci ara sınavı 12 Nisan 2023 tarihinde saat:1400'de lisansustu.hacettepe.edu.tr adresinden çevirim içi yapılacaktır.
  Sistem 14:00'de açılacağı için lütfen teknik hazırlıklarınızı önceden tamamlayınız.
  Çoktan seçmeli olarak hazırlanan sınav için modül 1-7'den sorumlusunuz. (6. modül hariç)

  Başarılar dileriz.

 • Asistan Etik Eğitimi 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Döneminde 6-7 Nisan 2023 tarihlerinde yapılmıştır. Fotoğraflar ve sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.

 • 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Döneminde SBE 601 Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği Dersi https://lisansustu.hacettepe.edu.tr/ üzerinden çevirimiçi yürütülecektir.

  Bütün ders videoları, okuma materyalleri ekle-sil haftasından sonra sürekli olarak erişime açılacaktır.

  Dersler yüklenmiş videolar üzerinden asenkron olarak takip edilebilecektir.

  Dersin iki ara, bir de final sınavı yapılacaktır.

  1. ara sınav 1.-7. haftayı, ikinci ara sınav 8.-14. haftayı ve final sınavı tüm konuları kapsayacaktır.

  İki ara sınavın ortalamasının geçme notundaki ağırlığı %40, final sınavının %60'tır.

  Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

  Sınav tarihi, saati ve yeri gibi bilgiler sınavdan önce Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı web sayfasından duyurulacaktır.

  Aynı zamanda bu bilgiler kayıt sırasında enstitüye bildirmiş olduğunuz e-postalara otomatik mesaj olarak gönderilecektir.

  Ders materyallerinin bulunduğu sistemde "Duyurular" kısmında ders ile ilgili bu tür bilgileri de bulabilirsiniz.

  Biyoistatistik Ana Bilim Dalı Başkanlığı -- Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanlığı

 • Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Ismayil Zulfugarov ve doktorant Aynura Pashayeva'nın 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezini ziyaretleriyle ilgili duyuruya ve fotoğraflara erişmek için tıklayınız.
 • Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan “Turkish Journal of Bioethical Reflections” yayın hayatına başlamıştır. Açık erişimli, ücretsiz ve çift-kör hakemli bir dergi olan Turkish Journal of Bioethical Reflections biyoetik alanında ve ilgili diğer alanlarda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları elektronik ortamda yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

  Turkish Journal of Bioethical Reflections biyoetik ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından Türkçe veya İngilizce hazırlanan bilimsel çalışmalar (araştırma makaleleri, derlemeler, vaka analizleri), editöre mektuplar, etkinlik sunumları, mevzuat değerlendirmeleri, söyleşiler, anı/edebiyat/eleştiri yazıları ve öğrenci görüşleri gibi çalışmalara yer vermektedir.

  Yılda iki sayı olarak "Turkish Journal of Bioethical Reflections” adıyla yayınlanacak dergimize Haziran ve Aralık sayıları için yayın kabulü başlamış olup erişim dergipark.org.tr/tr/pub/bioref adresinden sağlanabilmektedir.
 • UNESCO Uluslararası Biyoetik Ağı Türkiye Biriminin (Turkish Ethics Unit of the International Network-UNESCO Chair in Bioethics at the Hacettepe University Medical School) ve H.Ü. Biyoetik Merkezinin ortak yayını olan Newsletter of the UNESCO "REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY", Aralık 2021 sayısı ile sizlerle buluşuyor.

  Keyifli okumalar dileriz. 

  Saygılarımızla.

  "REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY"
  Aralık 2021, Cilt 4, Sayı 2
  .

 

 • UNESCO Uluslararası Biyoetik Ağı Türkiye Biriminin (Turkish Ethics Unit of the International Network-UNESCO Chair in Bioethics at the Hacettepe University Medical School) ve H.Ü. Biyoetik Merkezinin ortak yayını olan Newsletter of the UNESCO "REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY", Haziran 2021 sayısı ile sizlerle buluşuyor.

  Keyifli okumalar dileriz. 

  Saygılarımızla.

  "REFLECTIONS ON BIOETHICS FROM TURKEY"
  Haziran 2021, Cilt 4,Sayı 1.Duyuru Arşivi için TIKLAYINIZ...

Tıp Tarihi Öğrenci Topluluğunun web sayfası için TIKLAYINIZ

 

deontoloji@hacettepe.edu.tr